Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu planuje przystąpić w roku 2023 do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Celem  usługi asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Zakres usługi asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
UWAGA! Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia, o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście lub telefonicznie pod numery telefonów  67 26 20 885  w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r. do godziny 17:00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na jej realizację.

Grzegorz Tomaszewski
Kierownik MOPS Wągrowiec

Galeria

 • Powiększ zdjęcie MOPS

  MOPS