Świadczenie wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 12 lub 5
tel.: 672680995, 603203097, 698270200Program Rodzina 500+

Drogą elektroniczną wniosek można złożyć poprzez:

Informacje o składaniu wniosków w formie papierowej na okres 2021/2022 znajdują się w aktualnościach.

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje świadczenie),
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 4 dzieci: załącznik do wniosku,
 • w przypadku cudzoziemców odpowiednio: karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP i do pracy,
 • w przypadku opiekunów faktycznych: zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • w przypadku opieki naprzemiennej obojga rodziców: odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • w przypadku opiekuna prawnego: orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny lub rodzic dziecka przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy państw Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii; dotyczy również kierowców w transporcie międzynarodowym):

 • formularz wymagany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki;

W przypadku zmiany rachunku bankowego:

 • polecenie wypłat świadczeń na rachunek bankowy.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie informacji o przyznaniu świadczenia lub decyzji: do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy;
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
  • do dnia 30 kwietnia danego roku - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku,
  • od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku,
  • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku,
  • od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku (bez spłaty za czerwiec),
  • od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku (bez spłaty za czerwiec i lipiec);
 • Świadczenia wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych;
 • Wnioski na okres 2019/2021 (który trwa do dnia 31 maja 2021 r.) są przyjmowane wyjątkowo od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
  • do dnia 31 sierpnia 2019 r. - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 października 2019 r.,
  • od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2019 r.,
  • od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  • od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.,
  • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji (w przypadkach, gdy jest wydawana) służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
 • Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania w MOPS informacji o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest obecnie uzależnione od wysokości dochodu.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa wyżej, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
 • Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.
 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • niezamieszkiwaniu dziecka wspólnie z osobą ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie,
  • niepozostawaniu dziecka na utrzymaniu osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie,
  • zawarciu przez dziecko związku małżeńskiego,
  • umieszczeniu dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • wyjeździe członka rodziny za granicę RP (w szczególności któregokolwiek z rodziców dziecka, osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie, jej małżonka),
  • wyrokach lub postanowieniach sądu dotyczących władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki nad dzieckiem  lub miejsca jego pobytu,
  • zmianach w aktach stanu cywilnego,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami.
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia wychowawcze, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 • Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina