Świadczenie dobry start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE DOBRY START

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 12 lub 5 (podział alfabetyczny)
tel.: 672680995, 603203097, 698270200

Drogą elektroniczną wniosek można złożyć poprzez:

II. PODSTAWA PRAWNA

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje świadczenie),
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci: załącznik do wniosku,
 • w przypadku cudzoziemców odpowiednio: karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP i do pracy,
 • w przypadku opiekunów faktycznych: zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • w przypadku opieki naprzemiennej obojga rodziców: odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • w przypadku opiekuna prawnego: orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku zmiany rachunku bankowego:

 • polecenie wypłat świadczeń na rachunek bankowy.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji (w przypadkach, gdy jest wydawana) służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.
 • Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania w MOPS informacji o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 • Wniosek o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie składania wniosków toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Prawo do świadczenia dobry start nie jest uzależnione od wysokości dochodu.
 • Świadczenie dobry start nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenie dobry start osoba ubiegająca się jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • niepodjęciu przez dziecko nauki lub przerwaniu nauki w szkole wskazanej we wniosku,
  • niepozostawaniu dziecka pod opieką osoby ubiegającej się,
  • umieszczeniu dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • wyrokach lub postanowieniach sądu dotyczących władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki nad dzieckiem lub miejsca jego pobytu,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami.
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 • Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina