Organizacja pracy MOPS w Wągrowcu w czasie epidemii.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w celu ochrony zdrowia Klientów i pracowników oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ośrodka:

 • Na czas pandemii wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa Klientów w budynku Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c;
 • Kontakt z pracownikami Ośrodka jest możliwy drogą telefoniczną, listownie lub drogą elektroniczną;
 • Wnioski należy przesyłać drogą listową lub elektroniczną ( empatia.mpips.gov.pl , epuap.gov.pl ). Formularze są dostępne na stronie internetowej Ośrodka. Wyjaśnienia co do wymaganych załączników można uzyskać telefonicznie.
 • Korespondencję, w tym wnioski o świadczenia, można również wrzucać do skrzynki podawczej w przedsionku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00.
 • W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa Klienta jest niezbędna, uruchamia się Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30. Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
 • Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

Szczegóły poniżej w pełnej wersji Zarządzenia:


ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi Klientów w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) zarządza się, co następuje.

§ 1

1. W okresie, na jaki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, zwanego dalej Ośrodkiem, realizuje się w sposób wyłączający lub ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Jako podstawowe formy komunikacji z klientami ustala się odpowiednio: drogę telefoniczną, wiadomości e-mail, elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), korespondencję tradycyjną poprzez operatora pocztowego, system teleinformatyczny utworzony zgodnie z przepisami prawa w celu składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze i świadczenia dobry start (Emp@tia).

3. Forma i zakres komunikacji nie może naruszać przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu wnoszenia i autoryzacji wniosków.

§ 2

Wyłącza się bezpośrednią obsługę i przyjmowanie klientów w budynku Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c w Wągrowcu.

§ 3

Klientom Ośrodka rekomenduje się:

1) uzyskiwanie informacji:

 • drogą telefoniczną ( sekretariat: 672620885, świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 672680983, 672680987, 672680994, świadczenia wychowawcze i dobry start: 672680995, 672680984, dodatki mieszkaniowe: 672680993 ),
 • poprzez pocztę e-mail ( główny adres: mops@mops.wagrowiec.eu , świadczenia rodzinne i alimentacyjne: t.ratajczak@mops.wagrowiec.eu , świadczenia wychowawcze: r.mazur@mops.wagrowiec.eu ),
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ( epuap.gov.pl ),
 • na stronie internetowej Ośrodka www.mopswagrowiec.pl, gdzie są dostępne formularze wniosków i załączników do wydrukowania, informacje o bieżącej organizacji pracy Ośrodka, wszystkie numery telefonów,

przy czym informacje o konkretnych sprawach będą udzielane tylko w przypadkach, gdy możliwe jest potwierdzenie tożsamości;

2) wnoszenie wniosków i innych podań oraz dostarczanie dokumentów określonych w wezwaniach:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • do skrzynki podawczej w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 (podania i inną korespondencję w formie papierowej można wrzucać do tej skrzynki w przedsionku DDS w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00, prosimy o umieszczenie korespondencji w kopercie lub jej dokładne zszycie),
 • drogą elektroniczną ( świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze: empatia.mpips.gov.pl , pozostałe sprawy: epuap.gov.pl ).

§ 4

1. W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa klienta jest niezbędna, uruchamia się Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 w Wągrowcu.

2. W Tymczasowym Punkcie Obsługi Interesanta klienci będą przyjmowani w wyznaczonym dniu i godzinie, jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

3. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:30 pod numerami telefonów:

1) w sprawach z zakresu pomocy społecznej – 672680991,
2) w sprawach dodatków mieszkaniowych – 672680993,
3) w sprawach świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 672680983,
4) w sprawach świadczeń wychowawczych – 672680995,
5) w pozostałych sprawach (sekretariat) – 672620885.

4. Potwierdzenie daty i godziny wizyty nastąpi najpóźniej w kolejnym dniu roboczym drogą telefoniczną przez wyznaczonego pracownika Ośrodka.

5. W Tymczasowym Punkcie Obsługi Interesanta nie jest możliwa obsługa klientów podlegających kwarantannie, z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlących lub z innymi objawami grypopodobnymi.

6. Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.

§ 5

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana seniorom przez opiekunki zatrudniane przez Ośrodek będzie świadczona na dotychczasowych zasadach.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą świadczone w sytuacji bezwzględnej konieczności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub do odwołania.


Kierownik MOPS w Wągrowcu
Grzegorz Tomaszewski


 ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi Klientów w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 7/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi Klientów w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   „1. W okresie, na jaki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stan epidemii, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, zwanego dalej Ośrodkiem, realizuje się w sposób wyłączający lub ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

   „§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanu epidemii lub do odwołania.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 r.

Kierownik MOPS w Wągrowcu
Grzegorz Tomaszewski