Dodatek osłonowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WAŻNE: Dodatki osłonowe nie są już realizowane ze względu na upływ terminu składania wniosków !

Poniższe informacje mają charakter archiwalny.

 

DODATEK OSŁONOWY

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2022 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 374).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wypłatę dodatku osłonowego,
 • załącznik do wniosku - w przypadku więcej niż 6 członków gospodarstwa domowego,
 • załącznik do wniosku - w przypadku więcej niż 1 osoby osiągającej dochody niepodlegające opodatkowaniu (część III wniosku należy wypełnić odrębnie dla każdego z członków gospodarstwa domowego, który uzyskuje dochody wymienione w formularzu).

W szczególnych przypadkach organ realizujący dodatek może domagać się także innych dokumentów.

Do pobrania: instrukcja wypełniania wniosku o dodatek osłonowy

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Dodatek osłonowy przysługuje osobom spełniającym ustawowe warunki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów (po dniu 31.01.2022 r.), dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie przez burmistrza dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego ma możliwość odebrania informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 4c. Informacje o przyznaniu dodatku nie będą przesyłane pocztą tradycyjną i nie będą udzielane telefonicznie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej przyznania dodatku, decyzji uchylającej lub zmieniającej prawo do dodatku oraz od decyzji w sprawie nienależnie pobranego dodatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI