Dodatek osłonowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DODATEK OSŁONOWY

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Wydawanie formularzy wniosków (od dnia 13 stycznia 2022 r.): Dzienny Dom Seniora, ul. Powstańców Wlkp. 30

Skrzynki podawcze do wrzucania wypełnionych wniosków (od dnia 10 stycznia 2022 r.):

 • Dzienny Dom Seniora, ul. Powstańców Wlkp. 30,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c

Wnioski prosimy wrzucać do skrzynek podawczych zszyte i w kopertach.

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2022 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2),

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wypłatę dodatku osłonowego,
 • załącznik do wniosku - w przypadku więcej niż 6 członków gospodarstwa domowego,
 • załącznik do wniosku - w przypadku więcej niż 1 osoby osiągającej dochody niepodlegające opodatkowaniu (część III wniosku należy wypełnić odrębnie dla każdego z członków gospodarstwa domowego, który uzyskuje dochody wymienione w formularzu).

W szczególnych przypadkach organ realizujący dodatek może domagać się także innych dokumentów.

Do pobrania: instrukcja wypełniania wniosku o dodatek osłonowy

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

- W OPRACOWANIU -

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej przyznania dodatku, decyzji uchylającej lub zmieniającej prawo do dodatku oraz od decyzji w sprawie nienależnie pobranego dodatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

- W OPRACOWANIU -