Działania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680989

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 395);

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek,
 • zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenie o ustanowieniu opiekunem prawnym (gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny).

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Przepisy nie określają terminu podjęcia działań. Działania podejmowane są sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

VII. UWAGI

 • W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, osoba uprawniona do alimentów (na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd) może złożyć w swojej gminie wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszka osoba uprawniona, występuje z wnioskiem do gminy, w której mieszka dłużnik, o podjęcie wobec niego działań;
 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika jest sporządzany z urzędu, gdy osobie uprawnionej przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tym przypadku nie ma więc potrzeby składania odrębnego wniosku;
 • Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy (dotyczy należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych);
 • Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego;
 • W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 • W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych - organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
 • Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kk oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
 • Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowany do starosty, gdy: ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) do pobrania na stronie BIP Ośrodka.