Świadczenie pielęgnacyjne "nowe"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 01.01.2024 R. ("NOWE")

UWAGA!: Od dnia 1 stycznia 2024 r. weszły w życie istotne zmiany w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Informacje o tych zmianach zostały zamieszczone w Aktualnościach.

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680983 lub 672680989

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. 1340),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1224).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje świadczenie),
 • załącznik w przypadku ubiegania się o świadczenie w związku opieką nad więcej niż 3 osobami do ukończenia 18. roku życia legitymującymi się odpowiednim orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 • oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe okresy składkowe i nieskładkowe - dla celów ubezpieczeniowych,
 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny lub rodzic osoby wymagającej opieki przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy państw Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii; dotyczy również kierowców w transporcie międzynarodowym): formularz wymagany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
 • w przypadku wystąpienia o przysposobienie dziecka (adopcję) dziecka, nad którym sprawowana jest opieka: zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • w przypadku rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego: zaświadczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowego centrum pomocy rodzinie albo podmiotu, o którym mowa w art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • w przypadku dyrektora placówki/ośrodka: dokument potwierdzający sprawowanie funkcji dyrektora,
 • polecenie wypłat świadczeń na rachunek bankowy (w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego);

Oświadczenie dla innych celów: oświadczenie ogólne.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie decyzji do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy;
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Od dnia 1 stycznia 2024 r. weszły w życie istotne zmiany w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Informacje o tych zmianach zostały zamieszczone w Aktualnościach.
 • Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach" przysługuje pod warunkiem sprawowania opieki nad osobą wskazaną we wniosku, do ukończenia przez nią 18. roku życia, ale z możliwością podjęcia zatrudniania lub innej pracy zarobkowej przez opiekuna (bez ograniczeń co do wysokości wynagrodzenia).
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o świadczenie, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki,
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • umieszczeniu osoby wymagającej opieki w pieczy zastępczej,
  • umieszczeniu lub pobycie osoby wymagającej opieki w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,
  • uzyskaniu za granicą RP świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,
  • wyjeździe za granicę RP osoby ubiegającej się, innego członka rodziny lub rodzica osoby wymagającej opieki,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami;
 • Z uwagi na konieczność zgłoszenia albo wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne należy niezwłocznie powiadomić każdorazowo o zmianach w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. na skutek uzyskania / utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskania / utraty świadczeń emerytalno-rentowych, uzyskania / utraty statusu członka rodziny członka rodziny osoby ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia).
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 • „Przejście” na świadczenie pielęgnacyjne przysługujące na nowych zasadach nie następuje automatycznie. Oznacza to, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych (starych) zasadach nadal muszą spełniać wszystkie dotychczasowe warunki (również po dniu 31 grudnia 2023 r.). Nie mają więc przykładowo możliwości podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych a opieka powinna być sprawowana w zakresie, w jakim uniemożliwia podjęcie pracy. Osoby te mają natomiast możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego dłużej niż do ukończenia 18. roku życia przez osobę wymagającą opieki (o ile będą spełnione wszystkie dotychczasowe warunki).
 • Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń), musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie „starych” przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie „nowych” przepisów. Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uprzedniej rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie „starych” przepisów będzie skutkować koniecznością uznania świadczenia za nienależnie pobrane i koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) do pobrania na stronie BIP Ośrodka.