Zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASIŁEK SZKOLNY

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 12
tel.: 672680995

II. PODSTAWA PRAWNA

 • art. 90b, 90c, 90e, 90m, 90p, 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.),
 • Uchwała Nr XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec;

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek zawierający opis zdarzenia losowego mającego wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej,
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego i trudną sytuację materialną,
 • polecenie wypłaty zasiłku na rachunek bankowy;

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 1 miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy,

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku;
 • Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie uczniowi zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów), częściowa lub całkowita utrata dobytku przez rodzinę ucznia w wyniku pożaru, powodzi (zalania) lub kradzieży, niezawiniona nagła utrata pracy przez jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów), ciężka, przewlekła choroba jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów);
 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.