Świadczenie pielęgnacyjne "stare"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 31.12.2023 R. ("STARE")

UWAGA!: Od dnia 1 stycznia 2024 r. weszły w życie istotne zmiany w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Informacje o tych zmianach zostały zamieszczone w Aktualnościach.

O świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do dnia 31.12.2023 r. mogą ubiegać się osoby, które zachowują prawa nabyte do tego świadczenia na podstawie art. 63 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (szczegóły w punkcie VII).

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680983 lub 672680989

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2023 r.,
 • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. 1340),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1070),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1224).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje świadczenie),
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w przypadku rezygnacji z pracy przez osobę ubiegającą się: ostatnie świadectwo pracy, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający datę rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności albo odpisy skrócone aktów zgonu osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki (jeżeli o świadczenie ubiega się osoba inna niż: spokrewniona w pierwszym stopniu, osoba, która wystąpiła o adopcję lub osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną),
 • świadectwo szkolne, zaświadczenie, lub inny dokument potwierdzający okres nauki osoby wymagającej opieki (dotyczy osób, których niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – w okresie od 18. do ukończenia 25. roku życia ),
 • oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom,
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny lub rodzic dziecka przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy państw Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii; dotyczy również kierowców w transporcie międzynarodowym): formularz wymagany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
 • polecenie wypłat świadczeń na rachunek bankowy (w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego);

Oświadczenie dla innych celów: oświadczenie ogólne.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie decyzji do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy;
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Od dnia 1 stycznia 2024 r. weszły w życie istotne zmiany w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Informacje o tych zmianach zostały zamieszczone w Aktualnościach.
 • W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (obowiązujące w dniu 31.12.2023 r.).
 • Osoby, którym przed dniem 01.01.2024 r., albo od dnia 01.01.2024 r., na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo tego świadczenia nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.
 • Osoby, o których mowa wyżej, zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach określonych w zdaniu pierwszym jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • zaprzestaniu sprawowania bezpośredniej, osobistej i stałej opieki,
  • uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych,
  • złożenia wniosku o świadczenie wspierające lub uzyskania prawa do tego świadczenia przez osobę wymagającą opieki,
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • umieszczeniu osoby wymagającej opieki w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, placówce zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,
  • wyjeździe za granicę RP osoby ubiegającej się, innego członka rodziny lub rodzica osoby wymagającej opieki,
  • zawarciu związku małżeńskiego,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami;
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 • „Przejście” na świadczenie pielęgnacyjne przysługujące na nowych zasadach nie następuje automatycznie. Oznacza to, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych (starych) zasadach nadal muszą spełniać wszystkie dotychczasowe warunki (również po dniu 31 grudnia 2023 r.). Nie mają więc przykładowo możliwości podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych a opieka powinna być sprawowana w zakresie, w jakim uniemożliwia podjęcie pracy. Osoby te mają natomiast możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego dłużej niż do ukończenia 18. roku życia przez osobę wymagającą opieki (o ile będą spełnione wszystkie dotychczasowe warunki).
 • Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach (podobnie jak specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna) nie będzie jednak przysługiwało, jeżeli osoba wymagająca opieki uzyska prawo do świadczenia wspierającego.
 • Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń), musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie „starych” przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie „nowych” przepisów. Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uprzedniej rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie „starych” przepisów będzie skutkować koniecznością uznania świadczenia za nienależnie pobrane i koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) do pobrania na stronie BIP Ośrodka.