Program Młody Wągrowczanin+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Młody Wągrowczanin + (Karta Młodego Wągrowczanina)

 

 Jesteś mieszkańcem Wągrowca w wieku 7-18 lat?

Przyjdź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu i wyrób sobie Kartę Młodego Wągrowczanina!

Program Młody Wągrowczanin + ma na celu wspieranie edukacji i wychowania młodych mieszkańców Wągrowca, m. in. poprzez zwiększenie dostępności do usług wspierających ich edukację, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Program realizowany jest na terenie miasta Wągrowca. Obsługą Programu zajmuje się MOPS w Wągrowcu.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna w wieku od 7 do 18 roku życia, która jest mieszkańcem Wągrowca. Uczestnictwo w Programie ma charakter osobisty i nie może być przenoszone na osoby trzecie. Karta Młodego Wągrowczanina jest dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w Programie.

Karta wydawana jest bezpłatnie na czas określony, tj. do ukończenia przez uczestnika 18. roku życia. Karta uprawnia do korzystania z ulg u partnerów Programu wraz z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika Programu.

Wykaz partnerów Programu zamieszczono na stronie miasta.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

Kartę Młodego Wągrowczanina można otrzymać na wniosek złożony:

  • u dyrektora szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona - jeżeli organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Wągrowiec,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pokój nr 5, tel.: 672680984 - jeżeli osoba uprawniona uczęszcza do innej szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie Karty składa się na niżej zamieszczonym formularzu. Wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

REGULAMIN:

Szczegółowe zasady udziału w Programie określa zamieszczona poniżej uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +