Zaświadczenie do programu "Czyste powietrze"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NA POTRZEBY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 11 lub 9
tel.: 672680994 lub 672680983

II. PODSTAWA PRAWNA

  • art. 411 ust. 10g-10sa ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska art. 411 ust. 10g-10s (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 poz. 323),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek (żądanie) wydania zaświadczenia na obowiązującym formularzu wraz z odpowiednimi oświadczeniami, które zawiera wniosek.

W szczególnych przypadkach organ wydający zaświadczenie może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących składu gospodarstwa domowego lub wysokości dochodów.

IV. OPŁATY

  • Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie;
  • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł obowiązuje za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Wągrowca - Urząd Miejski w Wągrowcu, rachunek bankowy: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu nr 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 .

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

VII. UWAGI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wydaniem zaświadczenia (RODO).