Dodatek mieszkaniowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DODATEK MIESZKANIOWY

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 10
tel.: 672680993

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 poz. 589);

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przyznanie dodatku potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku,
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające wysokość tych dochodów, w tym zaświadczenia pracodawców albo oświadczenia członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą,
 • oświadczenie wnioskodawcy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, decyzja o przydziale, dokument potwierdzający spółdzielcze prawo do lokalu lub orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego),
 • polecenie wypłat dodatku na rachunek bankowy (w przypadku gdy dodatek podlega wypłacie w części lub w całości do rąk wnioskodawcy),
 • informacja zarządcy o lokalu, którego wnioskodawca jest właścicielem albo informacja zarządcy o lokalu, który wnioskodawca zajmuje, w tym o:
  • technicznym wyposażeniu lokalu i opłatach (nie dotyczy budynków komunalnych i spółdzielczych): formularz dla wspólnot mieszkaniowych, formularz dla pozostałych zarządców),
  • aktualnym numerze rachunku bankowego zarządcy lub właściciela, na który przelewany ma być dodatek mieszkaniowy,
  • stanie zadłużenia czynszowego albo o jego braku,
 • oświadczenie ogólne o pozostałych okolicznościach.

Osoba ubiegająca się przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich kopię. Kopię tę może uwierzytelnić pracownik realizujący dodatek mieszkaniowy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 1 miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy,

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 • Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny;
 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny wynosi:
  1) 35 m2 – dla 1 osoby,
  2) 40 m2 – dla 2 osób,
  3) 45 m2 – dla 3 osób,
  4) 55 m2 – dla 4 osób,
  5) 65 m2 – dla 5 osób,
  6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  1) 30% albo
  2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;
 • Prawo do dodatku ustala się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku;
 • W przypadku stwierdzenia, że uprawniony nie opłaca na bieżąco różnicy między wysokością opłat za lokal a przyznanym dodatkiem, wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli to nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa;
 • Podczas wywiadu środowiskowego ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy jest zobowiązany okazać właściwą legitymację. Konsekwencją wykrycia dysproporcji między stanem faktycznym a wykazanym we wniosku, może być wydanie decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, bądź skorygowanie wysokości przyznanego świadczenia;
 • W przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu (np. upływu okresu, na jaki została zawarta przedłożona umowa najmu) należy niezwłocznie dostarczyć dokument potwierdzający dalsze prawo do lokalu lub zawiadomić o utracie tego prawa;
 • Nienależnie pobrane kwoty dodatku mieszkaniowego podlegają zwrotowi w podwójnej wysokości.

Pliki do pobrania