Rodzaje świadczeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu oferuje pomoc w następujących formach:

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej .