Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680989

W związku z epidemią, w przypadku osobistych wizyt w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna na określony dzień i godzinę. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze w godz. 8:00 - 10:00 pod nr. 607 077 275. Wstęp do Ośrodka jest możliwy tylko w maseczce zakrywającej nos i usta. Należy zabrać własny długopis i zdezynfekować ręce po wejściu do Ośrodka.

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

W każdym przypadku:

 • wniosek (formularz wniosku zawiera podstawowe informacje o warunkach, na jakich przysługują świadczenia; pełnoletnie dziecko samo powinno złożyć oddzielny wniosek),
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci (jeżeli ojciec jest nieznany),
 • ewentualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • wyroki orzekające rozwód / separację / alimenty,
 • zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego (albo informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą),
 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub o całkowitej bezskuteczności egzekucji w tym roku,
 • oświadczenie o rodzajach dochodów członków rodziny;

W przypadku więcej niż 6 członków rodziny lub w przypadku ubiegania się o świadczenia dla więcej niż 4 dzieci:

W przypadku członków rodziny, którzy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osiągnęli dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić);

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku (przez osobę ubiegającą się lub któregokolwiek członka rodziny):

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia, informacje PIT-11),
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (np. umowy, zaświadczenia, informacje PIT-11),
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (np. zaświadczenie pracodawcy, PUP, ZUS, decyzje),
 • oświadczenie o utraconych lub uzyskanych dochodach.

Oświadczenie dla innych celów: oświadczenie ogólne.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie decyzji do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy,
 • Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie: 
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
  • od dnia 1 września do dnia 30 września - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od dnia 1 października do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (bez spłaty za październik),
  • od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (bez spłaty za październik i listopad),
  • od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego (bez spłaty za październik, listopad i grudzień);
 • Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Kryterium dochodowe wynosi 900 zł netto na osobę w rodzinie;
 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo, świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy wysokość świadczenia ustalona w ten sposób jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje;
 • Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku;
 • Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego;
 • W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wobec dłużników są ponadto podejmowane działania określone w rozdziale 2 ustawy;
 • W okresie pobierania świadczeń z funduszu osoba uprawniona nie może otrzymać alimentów niezgodnie z kolejnością określoną w 28 ustawy; wszelkie kwoty wyegzekwowane od dłużnika powinny zostać przekazane komornikowi, ponieważ w tym okresie w pierwszej kolejności zaspakajane są należności gminy; świadczenia z funduszu uznaje się za nienależnie pobrane między innymi w przypadku, gdy osoba otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty;
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • uzyskaniu dochodu przez osobę ubiegającą się lub innego członka rodziny,
  • zmianach w liczbie członków rodziny (w tym ukończenia przez członka rodziny 25 roku życia),
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • niepodjęciu lub przerwaniu przez osobę uprawnioną nauki w szkole wskazanej we wniosku,
  • umieszczeniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • zmianach w aktach stanu cywilnego członków rodziny,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami;
 • W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany;
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
 • Zgodnie z art. 209 § 1 i 1a Kodeksu karnego, kto  uchyla  się  od  wykonania  obowiązku  alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) do pobrania na stronie BIP Ośrodka.