Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ważna informacja: Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wypłata dodatku energetycznego zostaje wstrzymana do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 10
tel.: 672680993

II. PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.),
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
  • Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego;

III. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o dodatek,
  • kopia umowy kompleksowej (na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (na sprzedaż energii elektrycznej) – oryginał do wglądu;

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 1 miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy,

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
  • Dodatek wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 394) dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/miesiąc; składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/ miesiąc; składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/miesiąc).
  • Dodatek wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, za który dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia.