Osoby uprawnione

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uprawnionymi do korzystania z pomocy są osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Do warunków tych należą trudna sytuacja życiowa i trudna sytuacja finansowa, przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęski żywiołowe lub ekologiczne.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Spośród świadczeń pieniężnych, zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza: całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika / Komisji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności). Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej – zasiłek stały nie przysługuje. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego oraz osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, których dochód nie przekracza określonego kryterium dochodowego.

Kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek i uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie w celu:

 • zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;
 • pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takiej sytuacji może być przyznany niezależnie od dochodu i nie podlegać zwrotowi.

Powyższy zasiłek może być przyznany również osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Spośród świadczeń niepieniężnych usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, wymagającej opieki, której rodzina z różnych powodów takiej opieki nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze polegają na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych i obejmują:

1. czynności pielęgnacyjne:

 • ścielenie łóżka,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • dbanie o higienę osobistą chorego,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 • podawanie leków przepisanych przez lekarza,
 • inne czynności wynikające ze stanu chorego.

2. czynności gospodarcze:

 • utrzymanie w czystości pokoju i otoczenia chorej osoby,
 • mycie okien u osób samotnych co najmniej dwa razy w roku,
 • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
 • pomoc w przygotowywaniu posiłków z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza oraz karmienie chorego,
 • pranie bielizny osobistej i pościeli,
 • palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody.

3, Czynności opiekuńcze:

 • organizowanie czasu wolnego,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • załatwianie pilnych spraw na życzenie podopiecznego np. opłacanie rachunków, załatwianie spraw urzędowych,
 • zamawianie wizyt lekarskich.

Pomoc rzeczowa w formie posiłków udzielania jest osobom spełniającym określone warunki i kryteria dochodowe, zamieszkującym na terenie miasta Wągrowca. Bliższych informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Ośrodek posiada szeroki asortyment sprzętu. Należą do niego: łóżka elektryczne, wózki zwykłe i mechaniczne, chodziki, krzesła toaletowe, kule, podnośniki do wanny itp. Osobami uprawnionymi do wypożyczenia powyższego sprzętu są mieszkańcy miasta Wągrowca. Wydanie określonego sprzętu odbywa się po uprzednim zawarciu umowy użyczenia pomiędzy osobą biorąca w użytkowanie a Ośrodkiem.

Ośrodek wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dzienny Dom Seniora obejmuje swoją działalnością emerytów, rencistów lub osoby otrzymujące inne świadczenia społeczne z terenu miasta Wągrowca. Decyzję o przyjęciu do Dziennego Domu Seniora wydaje Kierownik MOPS na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Główną ideą placówki jest uaktywnienie społeczne ludzi starszych, często samotnych i schorowanych. Każdy uczestnik Domu może mile i w atrakcyjny sposób spędzić czas poprzez rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań w różnych kółkach zainteresowań. Dla chętnych organizowane są wycieczki i wyjazdy poza Wągrowiec. Więcej na ten temat można przeczytać w oddzielnej zakładce.