Osoby uprawnione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:

-ubóstwa

-sieroctwa

-bezdomności

-bezrobocia

-niepełnosprawności

-długotrwałej lub ciężkiej choroby

-przemocy w rodzinie

-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

-bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

-alkoholizmu lub narkomanii

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

-klęski żywiołowej lub ekologicznej

lub innych okoliczności uzasadniającej udzielenie pomocy społecznej.