Dodatek węglowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WAŻNE: Dodatki węglowe nie są już realizowane ze względu na upływ terminu składania wniosków !

Poniższe informacje mają charakter archiwalny.

 

DODATEK WĘGLOWY

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pokój nr 2.

 II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
 • w przypadku więcej niż 6 członków gospodarstwa domowego: dodatkowa część wniosku zawierająca dane pozostałych członków gospodarstwa domowego,
 • w przypadku ogrzewania budynku przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe (zasilanego węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego), do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej.

W szczególnych przypadkach organ realizujący dodatek może domagać się także innych dokumentów.

Do pobrania: instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek węglowy

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku.
Informacja nie będzie przesłana pocztą tradycyjną.

Jeżeli wnioskodawca nie wskaże we wniosku adresu poczty elektronicznej będzie miał możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 4c.
Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

W przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia prawa do tego dodatku oraz w przypadku nienależnego pobrania dodatku zostanie doręczona decyzja.

Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. W przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. dodatek wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej przyznania dodatku, decyzji uchylającej lub w sprawie nienależnie pobranego dodatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Do pobrania: instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek węglowy;
 • Do pobrania: klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO),
 • Prosimy o uważne przeczytanie podpisywanych oświadczeń.
 • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Wszystkie oświadczenia we wniosku i podpisy składa wnioskodawca (reprezentant gospodarstwa domowego). Wniosek może złożyć tylko 1 osoba z danego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • Dodatek nie przysługuje, jeżeli na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22.06.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy