Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

UWAGA!: Od dnia 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Informacje o tych zmianach zostały zamieszczone w Aktualnościach.

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680983 lub 672680989

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.08.2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

W każdym przypadku:

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje zasiłek),
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w przypadku rezygnacji z pracy przez osobę ubiegającą się: ostatnie świadectwo pracy, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający datę rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • ewentualne wyroki orzekające rozwód / separację / alimenty / naprzemienną opiekę nad dzieckiem,
 • oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom,
 • oświadczenie o rodzajach dochodów członków rodzin;

W przypadku więcej niż 6 członków rodziny:

W przypadku członków rodzin, którzy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osiągnęli dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodzin osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić);

W przypadku nieotrzymywania alimentów w pełnej wysokości:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku (przez osobę ubiegającą się lub któregokolwiek członka rodziny):

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia, informacje PIT-11),
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. umowy, zaświadczenia, informacje PIT-11),
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. zaświadczenie pracodawcy, PUP, ZUS, decyzje),
 • oświadczenie o utraconych lub uzyskanych dochodach;

W przypadku gdy osoba ubiegająca się lub członek rodzin przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy państw Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii; dotyczy również kierowców w transporcie międzynarodowym):

 • formularz wymagany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki;

W przypadku zmiany dyspozycji co do sposobu wypłat świadczeń:

 • polecenie wypłat świadczeń na rachunek bankowy.

Oświadczenie dla innych celów: oświadczenie ogólne.

Ilekroć mowa o rodzinie oznacza to rodzinę osoby wymagającej opieki i rodzinę osoby sprawującej opiekę.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie decyzji do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy;
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od dnia 1 września do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku,
  • od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (bez spłaty za listopad);
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na osobę, przy czym pod uwagę brani są członkowie rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej opiekę;
 • Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku;
 • Prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego a jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • zaprzestaniu sprawowania stałej i bezpośredniej opieki,
  • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniu dochodu przez osobę ubiegającą się lub innego członka rodzin,
  • zmianach w liczbie członków rodzin (w tym ukończenia przez członka rodziny 25 roku życia),
  • zmiany miejsca zamieszkania,
  • umieszczeniu osoby wymagającej opieki lub innego członka rodzin w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, placówce zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,
  • wyjeździe członka rodzin za granicę RP,
  • zawarciu związku małżeńskiego,
  • zmianach w aktach stanu cywilnego członków rodzin,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami;
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
 • Od dnia 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Informacje o tych zmianach zostały zamieszczone w Aktualnościach.