Organizacja pracy MOPS w Wągrowcu w czasie epidemii. (Informacja archiwalna)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA !

Poniższe informacje mają wyłącznie charakter archiwalny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu pracuje już w normalnym trybie.

 

 

AKTUALNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY ! (obowiązuje od 09.11.2020 r.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu informuje, że od dnia 9.11.2020 wszystkie sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych wymagające bezpośredniego kontaktu z klientami będą załatwiane w budynku Dziennego Domu Seniora ul. Powstańców 30. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu z pracownikiem.

 

W budynku przy ul. Krótkiej 4c będą przyjmowani wyłącznie klienci ze sprawami z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych. MOPS rekomenduje klientom – w sprawach w których jest to możliwe - załatwianie swoich spraw telefonicznie oraz składanie wniosków w formie elektronicznej.

 

Przypominamy także o aktualnych numerach telefonicznych pod które można dzwonić w celu załatwienia swojej sprawy. Znajdują się tutaj:

 

http://www.mopswagrowiec.pl/p,97,numery-telefonow-do-kontaktu-z-mops-w-wagrowcu

 

Korespondencję można wrzucać do skrzynek podawczych umieszczonych przy drzwiach wejściowych MOPS lub w przedsionku Dziennego Domu Seniora  , wyłącznie w godzinach pracy.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Grzegorz Tomaszewski                       

 

ARCHIWUM:

 

 1. Wznowienie obsługi (nieaktualne od dnia 09.11.2020)

 Z dniem 22 czerwca 2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzone zostały niezbędne zasady bezpieczeństwa.

 

W sprawach nie wymagających osobistej wizyty prosimy kontaktować się z pracownikami telefonicznie. Korespondencję można wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej obok wejścia do Ośrodka w godzinach pracy.

 

W sprawach świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wychowawczych (500+), „dobry start” (300+) oraz dodatków mieszkaniowych Klienci będą przyjmowani w siedzibie Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c. W sprawach dotyczących pomocy społecznej, w zależności od rodzaju sprawy, Klienci będą przyjmowani w siedzibie Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c albo w budynku dworca przy ul. Dworcowej 2 – wejście po prawej stronie od wejścia głównego, II piętro.

 

W sprawach nie wymagających osobistej wizyty prosimy kontaktować się z pracownikami telefonicznie. Korespondencję można wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej obok wejścia do Ośrodka w godzinach pracy.

 

 1. Rejestracja telefoniczna

 

W każdej sprawie obowiązuje rejestracja telefoniczna na określony dzień i godzinę. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze (w godz. 8:00 - 10:00) pod numerami telefonów:

 • świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 607 077 275,
 • 500+ i Dobry start: 603 203 097,
 • pomoc społeczna: 672 620 885,
 • dodatki mieszkaniowe: 672 680 993.

Rejestracja będzie prowadzona na kolejnych 14 dni.

 

 1. Zasady bezpieczeństwa

 

 • Klienci bez założonej maseczki lub przyłbicy zakrywającej usta i nos nie będą obsługiwani.
 • Po wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować ręce korzystając z płynu w dozowniku.
 • Należy posiadać własny długopis.
 • Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba.

 

 1. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy

(zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dobry start 300+).

 

Przypominamy, że osoby chcące ubiegać się o zasiłek rodzinny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub świadczenie „Dobry start” (300+) na kolejny okres powinny złożyć nowe wnioski. Wnioski w formie papierowej w siedzibie Ośrodka będą przyjmowane od dnia 3 sierpnia br. Formularze będzie można pobierać wcześniej w Ośrodku lub wydrukować ze strony www.mopswagrowiec.pl

 

Ze względu na konieczność rejestracji prosimy nie zwlekać ze składaniem wniosków!

 

Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń zależy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji

i pierwszej wypłaty zasiłku

do końca SIERPNIA

do 30 LISTOPADA

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

do 31 GRUDNIA

LISTOPAD

do 29 LUTEGO

GRUDZIEŃ

do 29 LUTEGO (bez spłaty za listopad)

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji

i pierwszej wypłaty świadczeń

do końca SIERPNIA

do 31 PAŹDZIERNIKA

WRZESIEŃ

do 30 LISTOPADA

PAŹDZIERNIK

do 31 GRUDNIA

LISTOPAD

do 31 STYCZNIA (bez spłaty za październik)

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji

i pierwszej wypłaty świadczeń

do końca SIERPNIA

do 30 WRZEŚNIA

WRZESIEŃ - LISTOPAD

2 miesiące od złożenia wniosku

               

Wnioski w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca (empatia.mpips.gov.pl / serwisy banków). W przypadku składania wniosków o zasiłek rodzinny lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej prosimy najpierw o kontakt z pracownikami Ośrodka w celu uzyskania informacji o załącznikach wymaganych w danej sytuacji i o sposobie wypełnienia wniosku.

Osoby składające wnioski w formie papierowej prosimy o rejestrowanie się w celu pobrania właściwych formularzy i sprawdzenia wniosku podczas składania przez pracownika Ośrodka. Składanie wniosków niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych może spowodować znaczne opóźnienia w wypłacie świadczeń.

 

 

 


ZARZĄDZENIE NR 7/2020 (Nie obowiązuje od 22 czerwca 2020 r.)

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi Klientów w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) zarządza się, co następuje.

§ 1

1. W okresie, na jaki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, zwanego dalej Ośrodkiem, realizuje się w sposób wyłączający lub ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Jako podstawowe formy komunikacji z klientami ustala się odpowiednio: drogę telefoniczną, wiadomości e-mail, elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), korespondencję tradycyjną poprzez operatora pocztowego, system teleinformatyczny utworzony zgodnie z przepisami prawa w celu składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze i świadczenia dobry start (Emp@tia).

3. Forma i zakres komunikacji nie może naruszać przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu wnoszenia i autoryzacji wniosków.

§ 2

Wyłącza się bezpośrednią obsługę i przyjmowanie klientów w budynku Ośrodka przy ul. Krótkiej 4c w Wągrowcu.

§ 3

Klientom Ośrodka rekomenduje się:

1) uzyskiwanie informacji:

 • drogą telefoniczną ( sekretariat: 672620885, świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 672680983, 672680987, 672680994, świadczenia wychowawcze i dobry start: 672680995, 672680984, dodatki mieszkaniowe: 672680993 ),
 • poprzez pocztę e-mail ( główny adres: mops@mops.wagrowiec.eu , świadczenia rodzinne i alimentacyjne: t.ratajczak@mops.wagrowiec.eu , świadczenia wychowawcze: r.mazur@mops.wagrowiec.eu ),
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ( epuap.gov.pl ),
 • na stronie internetowej Ośrodka www.mopswagrowiec.pl, gdzie są dostępne formularze wniosków i załączników do wydrukowania, informacje o bieżącej organizacji pracy Ośrodka, wszystkie numery telefonów,

przy czym informacje o konkretnych sprawach będą udzielane tylko w przypadkach, gdy możliwe jest potwierdzenie tożsamości;

2) wnoszenie wniosków i innych podań oraz dostarczanie dokumentów określonych w wezwaniach:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • do skrzynki podawczej w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 (podania i inną korespondencję w formie papierowej można wrzucać do tej skrzynki w przedsionku DDS w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00, prosimy o umieszczenie korespondencji w kopercie lub jej dokładne zszycie),
 • drogą elektroniczną ( świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze: empatia.mpips.gov.pl , pozostałe sprawy: epuap.gov.pl ).

§ 4

1. W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa klienta jest niezbędna, uruchamia się Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta w budynku Dziennego Domu Seniora przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 w Wągrowcu.

2. W Tymczasowym Punkcie Obsługi Interesanta klienci będą przyjmowani w wyznaczonym dniu i godzinie, jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

3. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:30 pod numerami telefonów:

1) w sprawach z zakresu pomocy społecznej – 672680991,
2) w sprawach dodatków mieszkaniowych – 672680993,
3) w sprawach świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych – 672680983,
4) w sprawach świadczeń wychowawczych – 672680995,
5) w pozostałych sprawach (sekretariat) – 672620885.

4. Potwierdzenie daty i godziny wizyty nastąpi najpóźniej w kolejnym dniu roboczym drogą telefoniczną przez wyznaczonego pracownika Ośrodka.

5. W Tymczasowym Punkcie Obsługi Interesanta nie jest możliwa obsługa klientów podlegających kwarantannie, z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlących lub z innymi objawami grypopodobnymi.

6. Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.

§ 5

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana seniorom przez opiekunki zatrudniane przez Ośrodek będzie świadczona na dotychczasowych zasadach.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą świadczone w sytuacji bezwzględnej konieczności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub do odwołania.


Kierownik MOPS w Wągrowcu
Grzegorz Tomaszewski


 ZARZĄDZENIE NR 8/2020  (Nie obowiązuje od 22 czerwca 2020 r.)

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi Klientów w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 7/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi Klientów w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   „1. W okresie, na jaki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stan epidemii, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, zwanego dalej Ośrodkiem, realizuje się w sposób wyłączający lub ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

   „§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanu epidemii lub do odwołania.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 r.

Kierownik MOPS w Wągrowcu
Grzegorz Tomaszewski