REFUNDACJA PODATKU VAT (dodatek gazowy)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Sposób liczenia dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie:

- od 1 sierpnia 2023 r.  do 31 lipca 2024 r.  uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku,

- od 1 sierpnia 2024 r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 roku.

 

Termin składania wniosków o wypłatę refundacji

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. składa się nie później niż do dnia 30 września 2024 r.

W przypadku faktury za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. otrzymanej po 30 września 2024 r. wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.